Cookie beleid FC Perkouw

De website van FC Perkouw is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy verklaring - AVG

Privacy verklaring - AVG

Update_AVG_Verklaring_2022.pdf

F.C. Perkouw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. F.C. Perkouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 •  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsoren worden door F.C. Perkouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde voor F.C. Perkouw zelf om het ledenbestand op orde te brengen en houden en het verwerken van de contributie betaling.
 • Het inschrijven bij de Nederlandse voetbalbond, de KNVB;
 • Het verwerken van deze gegevens via Sportlink, zodat leden kunnen deelnemen aan de voetbalsport onder toezicht van de KNVB; en
 • Communicatie over F.C. Perkouw en/of uitnodigingen voor evenementen en vergaderingen van F.C. Perkouw;
 • De club leden kan bereiken (bellen / e-mailen) indien dit nodig is en eventueel F.C. Perkouw gerelateerde zaken kan aanleveren / afleveren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De wens van personen zich aan te melden als lid van F.C. Perkouw
 • De eis van de KNVB dat voetbal alleen beoefend kan worden als lid van de KNVB
 • De verwerking in Sportlink om deel te kunnen nemen aan wedstrijden onder leiding van de KNVB.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan F.C. Perkouw de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Bank rekening nummer
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • ID nummer

Uw persoonsgegevens worden door F.C. Perkouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode zolang de persoon verbonden is aan F.C. Perkouw. Daarnaast houdt F.C. Perkouw zich aan de wettelijke termijnen voor opslag van gegevens indien dat voor desbetreffende gegevens noodzakelijk is. Te denken valt onder meer de financiële administratie voor maximaal 7 jaar voor mensen in dienst van F.C. Perkouw.  

Informatie via websites, facebook en twitter

F.C. Perkouw gebruikt social media en haar eigen website om de vereniging onder de aandacht brengen en leden en niet-leden op de hoogte houden van voetbalwedstrijden en evenementen. Door de nieuwe regelgeving kunnen persoonsgegevens en herkenbare foto’s van leden van F.C. Perkouw niet meer via social media gedeeld worden of op websites geplaatst worden. F.C. Perkouw zal een nog nader vast te stellen toestemmingsformulier opstellen, waarbij leden expliciet toestemming gevraagd zal worden om alleen de naam en foto via de website en social media te mogen delen. Leden, die minderjarig zijn, zullen via ouders toestemming moeten verlenen. Te denken valt aan elftalfoto’s, foto’s en filmpjes van wedstrijden en andere evenementen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]

Tot aan het verwerken van het toestemmingsformulier zullen ook alle persoonsgegevens van bestuursleden, technische staf, technische commissie en andere leden van F.C. Perkouw verwijderd worden. Ook dient de website van F.C. Perkouw verbeterd worden om ook in de toekomst met cookies en beveiligde systemen te werk te gaan.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het KNVB Sportlink programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Op termijn zullen wij de website hosting aanpassen en daartoe een bedrijf voor inschakelen zodat wij overeenkomstig de AVG normen aan deze eis voldoen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Indien er een verwerkersovereenkomst wordt vastgesteld, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

F.C. Perkouw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Bestuursleden en vrijwilligers waar van toepassing zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op onderstaande contactgegevens!

Contactgegevens

F.C. Perkouw
[email protected]

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!